TERMINUOTASIS INDĖLIS
TERMINUOTASIS INDĖLIS INTERNETU
TAUPOMOJI SĄSKAITA
INDĖLIO PALŪKANOS DABAR? KODĖL GI NE.

Terminuotasis indėlis

Saugi priemonė laisvoms lėšoms investuoti. Kai terminas pasibaigs, pasiimkite sukauptas palūkanas ir indėlį.

 • Patrauklios ir nekintančios palūkanos.
 • Automatiškai pratęskite sutartį terminui pasibaigus.
 • Gaukite palūkanas kas mėnesį arba terminui pasibaigus.

Terminuotasis indėlis internetu

Terminuotasis e.indėlis – saugi priemonė laisvoms lėšoms investuoti internetu. Indėlio sutartį lengvai sudarysite elektroninės bankininkystės sistemoje i-Unija.
Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, pasiimkite sukauptas palūkanas ir indėlį.

 • Didesnės palūkanos sudarant sutartį internetu;
 • Automatiškai pratęskite sutartį terminui pasibaigus.

Taupomoji sąskaita

Lanksčiai ir patogiai taupykite pinigus. Kuo didesnį pinigų likutį turite sąskaitoje, tuo didesnės palūkanos Jums.

 • Patrauklios palūkanos.
 • Papildykite sąskaitą bet kuriuo metu, o kartą per mėnesį galėsite išimti pinigus be jokių sąlygų.

Indėlio palūkanos dabar? Kodėl gi ne.

Indėlio palūkanas gaukite iš karto, o indėlio sumą susigrąžinkite terminui pasibaigus.

Kodėl verta rinktis šį indėlį:

 • Nutraukus indėlio sutartį anksčiau nurodyto termino, išmokėta pinigų suma bus išskaičiuota iš indėlio sumos, o lėšas susigrąžinsite Jums patogiu būdu;
 • Patrauklios palūkanų normos;

 

 

 Aktuali informacija indėlininkams

Indėlių ir investicijų draudimas

Informacija apie indėlių draudimą

Ignalinos kredito unijoje laikomi indėliai yra draudžiami Indėliai apdrausti valstybės, konkrečiai – valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ (įmonės kodas: 110069451)
Apsaugos riba iki 100 000 eurų vienam indėlininkui (fiziniams ir juridiniams asmenims) už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius visomis valiutomis1
Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1
Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis) 100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jei kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų 20 darbo dienų
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta eurai
Kontaktiniai duomenys Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“
Algirdo g. 31, 03219 Vilnius
Tel. (8 5) 213 5657
Faks. (8 5) 213 5546
El. paštas idf@idf.lt
Daugiau informacijos www.iidraudimas.lt

Pastabos:

1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, suveikia indėlių garantijų sistema: indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 000 eurų suma.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt

2 Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

3 Draudimo išmokų išmokėjimas.

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (įrašyti valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ adresą, telefoną, faksą, el. pašto adresą), interneto svetainė: www.iidraudimas.lt. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

– 20 darbo dienų iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

– 15 darbo dienų nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

– 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

– 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt

Kita svarbi informacija.

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys nurodytos valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.
ATVEJAI, KAI INDĖLIAI NĖRA DRAUDŽIAMI IR KAI YRA TAIKOMI INDĖLIŲ DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO APRIBOJIMAI

Indėlių draudimo objektas nėra:

 • kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;
 • nuosavos lėšos;
 • indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;
 • finansų įstaigų indėliai;
 • valdymo įmonių indėliai;
 • finansų maklerio įmonių indėliai;
 • indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);
 • pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;
 • kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;
 • pensijų fondų indėliai;
 • valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;
 • Lietuvos banko indėliai;
 • paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;
 • elektroniniai pinigai ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai:

Indėlių draudimo išmokos nemokamos:

 • už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra draudimo objektas;
 • indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai indėlininkui ar kitam asmeniui, turinčiam reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, yra pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo – iki tol, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas:

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.